Domov / VOP

VOP

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti:

 

TAM KOVO s.r.o. - Oddelenie polykarbonátu

so sídlom Pavlice 63, 671 56 Pavlice, Česká republika

Identifikačné číslo 02418436

zapísanej v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Brne, v oddiele C, vložka 81264

I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť TAM KOVO s.r.o. IČ: 02418436, DIČ CZ02418436, so sídlom Pavlice 63, 671 56 Pavlice, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Brne, v oddiele C, vložka 81264 ako predávajúci (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "kupujúci"). Ďalšie informácie o predávajúcom sú Tieto VOP, uvedené na webovej stránke www.tamznojmo.cz. Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek a obchodných názvov.

II. Objednávanie

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)

- spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu emailom. Prílohou tohto potvrdenia je odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri časť "Objednávanie". Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

 

III. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov a informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Všetko v súlade s implementáciou požiadaviek GDPR, tj. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms) v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu TAM KOVO s.r.o. Pavlice 63, 671 56 Pavlice. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická na adrese: info@tamznojmo.cz.

 

IV. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

V. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Prevádzková doba pre osobné výdaj: Pracovné dni Po - Pia: 7:00 - 15:00 hod.

VI. ceny

Všetky ceny sú zmluvné. Ceny uvedené v e-shope platí len pri objednávke cez e-shop. Ceny sú konečné, tj. Vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, doběrečné pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Predávajúci si vyhradzuje zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

 

VII. Platobné podmínky

Prodávající akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

▪ platba v hotovosti pri nákupe,

▪ platba vopred bankovým prevodom (po zaslánie zálohovej faktúry),

▪ na dobierku pri doručení,

▪ platba na faktúru so splatnosťou (len zmluvným partnerom)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

VIII. Dodacie podmienky

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí preukázať potvrdenou objednávkou.

Zasielanie prepravnou službou - SVK:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SVK. S každou zásielkou dostane zákazník daňový doklad (faktúru). Akonáhle obdržíme Vašu objednávku, zistíme, či je Vami požadovaný tovar na sklade a potvrdíme ju telefonicky alebo e-mailom. Potom si budete môcť osobne vyzdvihnúť tovar v našej prevádzke zadarmo, alebo Vám ho dopravíme. Doprava zahŕňa celé územie Slovenskej republiky za cenu 39 € bez DPH (dopravná služba). Platbu je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi. Pri osobnom odbere je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou na mieste. Pokiaľ bude tovar prepravuje je nutné vykonať platbu vopred (u vybraného sortimentu je možné zaslať tovar na dobierku = 2 € bez DPH). Vrátane prepravných za cenu 8 € bez DPH.

Pri objednávke nad 700 € bez DPH je doprava a poštovné zadarmo.

Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho do 15 pracovných dní (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľov, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@tamznojmo.cz, spísať

s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

IX. Odstúpenie od smlouvy

Odstoupení od zmluvy kupujúcim:

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne kupujúci využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Predávajúci má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených so zaslaním tovaru.

 

V prípade výmeny chybne objednaného tovaru budú kupujúcemu opätovne účtované náklady na dopravu.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

TAM KOVO s.r.o. Pavlice 63, 671 56 Pavlice. Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z.). V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, tiež náklady za vrátenie tovaru, ak toto nemôže byť vrátené pre svoju povahu poštou. Peniaze za vrátený tovar podľa VOP budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od odstúpenia.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

▪ na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

▪ na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s kópiou nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v tej istej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť v prípade skutočností, ktoré nemohol predávajúci predpokladať alebo ovplyvniť.

Pri zvolení osobného odberu tovaru na pobočke môže predávajúci odstúpiť od zmluvy v prípade nevyzdvihnutia tovaru do 10 dní od odoslania informačného e-mailu kupujúcemu.

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými účinnými predpismi SVK. Ako záručný list obvykle slúži predajný doklad 

(podrobnosti -  Reklamačný poriadok).

XI. Reklamačný poriadok

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru predajný doklad. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dĺžku platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Dĺžka záruky:

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov * pre spotrebiteľov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. práva

zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Záruka na komôrkový polykarbonát

Na všetky nami dodávané komôrkové polykarbonátové dosky sa vzťahuje záruka proti bežným poveternostným vplyvom 10 rokov. Rozsah záruky je uvedený na záručnom liste, ktorý je dodávaný výrobcovia ku všetkým typom komôrkových dosiek: Makrolon, SUNLITE, Alveco, alveolar, Arla pod.

Záruka na trapézový polykarbonát

Na všetky nami dodávané trapézové polykarbonátové dosky WT sa vzťahuje záruka proti bežným poveternostným vplyvom 10 rokov. Rozsah záruky je uvedený na záručnom liste, ktorý je dodávaný výrobcovia ku všetkým typom trapézových dosiek: MACROLUX, Multiplast pod.

Záruka na plný polykarbonát

Na všetky nami dodávané dosky plného polykarbonátu sa vzťahuje záruka proti bežným poveternostným vplyvom 10 rokov. Rozsah záruky je uvedený na záručnom liste, ktorý je dodávaný výrobcovia ku všetkým typom trapézových dosiek: Makrolon, Palsun pod.

Záruka na plexisklo

Na všetky nami dodávané dosky plexiskla sa vzťahuje záruka proti bežným poveternostným vplyvom 10 rokov. Rozsah záruky je uvedený na záručnom liste, ktorý je dodávaný výrobcovia ku všetkým typom dosiek plexiskla: Plexiglas.

Záruka na montážne príslušenstvo

Pri predaji montážneho príslušenstva (líšt, spojovacích prvkov, opasok atď.) Je záručná doba 24 mesiacov.

Podmienky záruky doskového tovaru:

▪ musia byť skladované, prepravované a inštalované (používané) spôsobom vhodným

▪ pre daný materiál

▪ nesmie byť negatívne ovplyvnené spojovacími, upevňovacími alebo tesniacimi materiálmi

▪ musia byť chránené proti agresívnym chemikáliám

▪ nesmie byť tepelne formované

▪ môžu byť vystavené vplyvom počasia len UV stranou

▪ nesmie byť mechanicky poškodené či obrúsené

Uznanie záruky - reklamácia bude uznaná, ak:

▪ vznikla v záručnej lehote pri splnení podmienok záruky

▪ je podaná bez zbytočného odkladu v záručnej lehote

▪ bude predložená faktúra s menom a adresou kupujúceho, dátumom nákupu,

▪ kompletným popisom tovaru a počtom odobraných dosiek

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je TAM KOVO s.r.o., Pavlice 63, 671 56 Pavlice, Česká republika

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečené, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, a okrem reklamovaného tovaru musí obsahovať aj príslušenstvo. Kupujúci priloží kópiu nákupného dokladu

a vyplnený reklamačný protokol. Porušením ochrannej pečate či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

▪ mechanickým poškodením tovaru,

▪ elektrickým prepätím,

▪ používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou,

▪ vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,

▪ neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

▪ tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

▪ prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

▪ tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom,

▪ tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tovar odovzdaný k reklamácii bude skúšané len na závadu uvedenú kupujúcim v reklamačnom formulári. Uvedenie závady musí mať písomnú formu. Ak zistí predávajúci, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase, potrebné na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neúplné, viditeľne mechanicky poškodené, znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci má v závislosti od charakteru vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

▪ ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné. Nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

▪ ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

▪ ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s kupujúcim. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv

zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy bola reklamácia vybavená, je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie a to 1 €  za každý deň. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe, ktorého bola vec prijatá do reklamácie a v prípade pochybnosti preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (batérie, žiarovky, atď ...), býva jeho obvyklá životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Kupujúci musí zohľadniť skutočnosť, že sa záruka nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci. Ak tovar používate dlhšie, než je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknuté vada je dôsledkom bežného opotrebovania.

XII. Záverečné ustanovenia

Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru, pokiaľ nie je stanovené inak. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.